Preise

Spread the love

Grundbetrag . . . . . . . . . . . . 20,00 Euro

Fahrstunde 40 Minuten . . . . 22,00 Euro

Fahrstunde 45 Minuten . . . . 24,75 Euro

Sonderfahrten . . . . . . . . . . . 29,00 Euro

Prüfungsfahrt . . . . . . . . . . . . 45,00 Euro